Categories

To top
Title Image

May 2021

19 May

Jakola Star เครื่องครัวเพื่อคนรักสุขภาพยุคใหม่ ส่งตรงจากเกาหลี

Jakola Star แบรนด์เครื่องครัวเพื่อคนรักสุขภาพยุคใหม่จากประเทศเกาหลี (2)
ในยุคนี้การที่ต้องออกไปเผชิญในแต่ละวันส่งผลให้เราต้องหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งการมี “สุขภาพที่ดี” ล้วนมาจากหลายปัจจัย และหนึ่งในนั้นคือ “การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ” ก็ต้องมาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านขั้นตอนการปรุงอย่างถูกต้อง และไม่มีสารอันตรายใดๆ เจือปนอยู่ด้วย แล้วทราบหรือไม่ว่าแหล่งที่มาของสารดังกล่าวมักจะแฝงมาในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร...
Continue reading