Categories

To top
10 Nov

ตามรอย ๙ โครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

Print

โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ มิใช่เพียงพลิกชีวิตของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นการพลิกผืนดิน เป็นแหล่งเพาะปลูก เกิดความยั่งยืนด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ทุกพื้นที่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แหล่งศึกษาคุณภาพของชีวิต

NOSTRA Map จึงจัดทำข้อมูลพิเศษ ๙ ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ผ่านแอพพลิเคชั่นแผนที่นำทาง เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสร้างประโยชน์นานัปการแก่ประชาชนชาวไทย

 

s__11730960โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

  1. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  1. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

2-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%8c

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” ได้ก่อตั้งขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาส่วนใหญ่ในพื้นที่ ให้มีพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งเพิ่มรายได้ เลิกการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยบุกรุกป่าอันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

3-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่ บ้านวัดจันทร์ และ หมู่บ้านใกล้เคียง  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทรงพบว่าราษฎรมีความแร้นแค้น ไม่มีเส้นทางคมนาคม ทรงรับทราบถึงความลำบากความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ทั้งมีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอย ทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา จึงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาบ้านวัดจันทร์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎร รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฏรในพื้นที่

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

4-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%ae

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา โดยการนำผลวิจัยทางการเกษตรไปถ่ายทอดและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน โดยทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

5-%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87

ศูนย์นี้ก่อตั้งตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพที่ก่อให้เกิดการบุกรุกป่าทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด โดยการนำความรู้ทางด้านเกษตรที่เหมาะสมมาพัฒนาเพื่อให้ราษฏรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

6-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81

ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๒๖ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฏรโดยการนำพืชผลที่ผ่านการวิจัยมาช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เพื่อให้ราษฏรเลิกการปลูกฝิ่นและหยุดทำไร่เลื่อนลอย และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษป่า อันเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำที่สำคัญซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงชาวบ้านบริเวณนี้

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Minolta DSC

 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ชาวเขาเผ่าม้งจากจอมทองได้ยื่นฏีกาถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อขอพระราชทานที่ดินทำกิน ทรงมีรับสั่งให้หม่อมเจ้าภีศเดชรัชนีเข้าไปช่วยเหลือและพิจารณาพื้นที่บ้านห้วยลึกให้แก่ราษฏร จากนั้นจึงได้ก่อตั้งศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ยั่งยืน

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

8-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81-2

จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห่างไกลความเจริญ ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้น้อยความเป็นอยู่ยากลำบาก แต่สายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ยังทรงมองไปถึง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ เพื่อใช้เป็นทุนทรัพย์ในการเริ่มต้นก่อตั้งศูนย์ฯ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและกาแฟพันธุ์อราบิก้าให้แก่ราษฏรในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

  1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

9-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%a2-2

ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหมู่บ้านหนองหอย ราษฏรเป็นชาวเขาเผ่าม้งมีอาชีพปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย เพื่อช่วยเหลือราษฏรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งให้หยุดการปลูกฝิ่นและบุกรุกแผ้วถางป่าจึงทรงมีพระราชดำริก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

 

สามารถดาวน์โหลด NOSTRA Map ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพียงเปิดแอพฯ แล้วเลือก Map Layer “๙ ตามรอยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “๙ Royal Projects” ก็จะสามารถเข้าถึงทั้ง 9 ตำแหน่งได้ทันที

Posh Magazine Thailand
No Comments

Leave a reply